Sông Phì chảy mãi đến nơi đâu
Sớm biết thì thà ngỏ ý nhau
Trong mơ hình dáng em mờ tỏ
Chợt tỉnh vì chim lũ lắm điều

Xuân chưa đến
Tóc như tiêu
Xa nhau lâu nhẹ giảm sầu đau
Nguyên tiêu ai ngắm hoa đèn mãi
Đôi chốn mong em sẽ hiểu nhiều

tửu tận tình do tại