Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
7 bài thơ
Tạo ngày 05/04/2007 06:13 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 22:51 bởi Vanachi
Mã Đái 馬戴 (775-?) tự Ngu Thần 虞臣, nay thuộc Thiểm Tây (có nơi nói thuộc Hà Bắc, hoặc Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Hội Xương thứ 4. Đầu năm Đại Trung đời Tuyên Tông, làm Tịch chưởng thư ký cho Lý Tư Không 李司空 ở Thái Nguyên, dùng lời ngay thẳng bị biếm làm Long Dương uý. Cuối năm Hàm Thông đời Ý Tông làm Tá đại đồng quân mạc, cuối cùng làm đến Thái học bác sĩ. Thơ một tập, nay được biên thành 2 quyển.

 

Tuyển tập chung