Liễu mới trồng cửa đông sông Hán
Mở mắt sương sớm phất đê dài
Ông lão quê vin cành cho biết
Giặc đến đây đốt trụi năm qua

tửu tận tình do tại