Bạch phát hồng nhan giận nỗi,
Chửa gặp biệt li đã vội.
Sao tỏ được tâm tình,
Trên án tờ mây để rối.
Chớ nói!
Chớ nói!
Nói để lòng này quặn nhói!