Tháng chạp đầy cành dát ánh vàng;
Bốn phương mặc khách thảy thăm rừng;
Một cành ai được ấp yêu cùng?

Mây ấy khách quen lòng sắt đá;
Mưa là hàng xóm dạ kiên cường;
Cô Sơn nào thuở kết Châu Trần?