Đem mình mai một chốn non thần
Cái vóc hoa lành cám bấy xuân
Cội ấm bóng êm loà nét bạc
Nhành sương lá tuyết ánh màu ngân
Hương thơm đẹp ý người du cảnh
Ngút sạch vui chân khách lạc trần
Nỡ chẳng vẽ hình nơi cửa sấm
Đem mình mai một chốn non thần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.