Chẳng phải tiên cô cũng đạo cô,
Cuộc đời dâu bể há chi mô!
Lọng sườn dầu rách còn kêu lọng,
Ô bịt vàng ròng vẫn tiếng ô.


Thày bảy Nguyện ở Mỏ Cày, Bến Tre, gửi thơ trêu:
Ai về nhắn với Nguyệt Anh cô,
Chẳng biết lòng cô tính thế mô?
Không phải vãi chùa toan đóng cửa,
Đây lòng gấm thé bắt cầu Ô.
Bà đáp lại bằng bài hai bài thơ này.

Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977