Nghìn thu may gặp hội minh lang (lương),
Thiên hạ ngày nay trí mở mang.
Tấc đất ngọn rau tràn dưới mắt,
Đai cơm bầu rượu chật ven đàng (đường).
Vui lòng thánh đế nơi xe ngựa,
Xót dạ thần dân chốn lửa than.
Nước mắt cô cùng trời đất biết,
Biển dâu một cuộc thấy mà thương.


Bài thơ làm lúc vua Thành Thái bị lưu đày sang châu Phi (có sách nói làm khi vua Thành Thái ngự giá vào Nam).

Nguồn:
1. Văn học Việt nam miền đất mới, NXB Văn học, 2007
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987
3. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
4. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977