Xán lán hoa vàng khắp nhánh cành,
Nhị hoa cười báo trước xuân lành.
Toả hương thanh khiết, ngời như ngọc,
Núm hồng duyên dáng rất đan thanh.