Cành này hơi ấm hướng nam,
Cành kia hướng bắc, gió hàn đôi nơi.
Ấy cùng một ngọn gió trời,
Cùng chung một gốc lại thời khác nhau.
Tiếng tiêu đã dứt trên lầu,
Lan can đứng tựa, nhà giàu xởn xơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại