Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/11/2014 17:31 bởi tôn tiền tử
Lý Kỳ 李祁 tự Tiêu Viễn 蕭遠, người Ung Khâu (nay thuộc tỉnh Hà Nam) đời Tống, năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ, làm quan tới Thượng thư lang. Nhạc phủ nhã từ chép từ của ông 14 bài.