Ven hồ xuân nước âm u
Trúc rậm bãi bờ không rõ
Vui chân đạp xác hoa
Mới biết xuân đi vội vã
Khoan đã
Khoan đã
Hai hòn mưa sa mờ tỏ

tửu tận tình do tại