Lất phất tuyết hoa sáu cánh bay,
Trúc xanh nhìn biến thành quỳnh ngay.
Lầu cao thích chí nay lên ngắm,
Ngõ hẻm hang cùng tuyết phủ đầy.