Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 03:30

言懷

恨乏平戎策,
慚登拜將壇。
手持金鉞冷,
身掛鐵衣寒。
主聖扶持易,
恩深報效難。
三邊猶未靜,
何敢便休官?

 

Ngôn hoài

Hận phạp bình nhung sách,
Tàm đăng bái tướng đàn.
Thủ trì kim việt lãnh,
Thân quải thiết y hàn.
Chúa thánh phù trì dị,
Ân thâm báo hiệu nan.
Tam biên do vị tĩnh,
Hà cảm tiện hưu quan?


Tác giả làm bài này khi nhậm chức Chinh nam tướng quân năm 864.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thẹn lên đàn bái tướng
Giận ít kế bình nhung
Giáp sắt mang băng giá
Việt vàng nắm lạnh lùng
Dễ phò vua sáng suốt
Khó báo ơn muôn trùng
Ba cõi còn chưa ổn
Dám từ cái đỉnh chung


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Lên tướng đàn hổ thẹn lắm thay.
Búa đồng lạnh lẽo cầm tay,
Mình quàng áo sắt đêm ngày rét ghê.
Chúa minh thánh dễ bề giúp rập,
Ơn sâu dày báo đáp khôn toan,
Biên thuỳ chưa được bình an,
Dám đâu treo ấn cáo quan trở về.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hận chưa kế dẹp giặc hay,
Lên đài nhận tướng, lòng này thẹn sao.
Kiếm cầm, giá buốt thế nào,
Thân mang giáp sắt, lạnh sao khác thường.
Dễ dàng giúp bậc minh vương,
Ơn sâu báo đáp, mới thường khó khăn.
Miền ba biên, vẫn nhọc nhằn,
Từ quan, ta thấy băn khoăn không đành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Diệt ngoại xâm còn e thiếu kế
Nên ngại ngùng khi tế trước đài
Búa vàng lạnh ngắt nơi tay
Thân mang giáp sắt lạnh tày tuyết băng
Chúa anh minh dễ dàng phò tá
Báo ân sâu mới khó khăn làm
Tam biên chưa được bình an
Lẽ nào không nhận phong hàm đại quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giận vì ít kế bình nhung,
Lên đàn bái tướng thẹn cùng nước non.
Việt vàng tay giữ lạnh mòn,
Thân mang giáp sắt vẫn còn giá băng.
Dễ phò vua sáng suốt chăng?
Báo ơn sâu khó hiệu năng muôn trùng.
Ba biên ải ổn chưa mừng,
Dám từ bỏ cái đỉnh chung sao đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời