21/05/2022 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn hoài
言懷

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 03:30

 

Nguyên tác

恨乏平戎策,
慚登拜將壇。
手持金鉞冷,
身掛鐵衣寒。
主聖扶持易,
恩深報效難。
三邊猶未靜,
何敢便休官?

Phiên âm

Hận phạp bình nhung sách,
Tàm đăng bái tướng đàn.
Thủ trì kim việt lãnh,
Thân quải thiết y hàn.
Chúa thánh phù trì dị,
Ân thâm báo hiệu nan.
Tam biên[1] do vị tĩnh,
Hà cảm tiện hưu quan?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thẹn lên đàn bái tướng
Giận ít kế bình nhung
Giáp sắt mang băng giá
Việt vàng nắm lạnh lùng
Dễ phò vua sáng suốt
Khó báo ơn muôn trùng
Ba cõi còn chưa ổn
Dám từ cái đỉnh chung
Tác giả làm bài này khi nhậm chức Chinh nam tướng quân năm 864.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Tức biên giới giữa Giao Châu (nước ta thời Bắc thuộc) với Nam Chiếu (Thái Lan) và Lâm Ấp (Chiêm Thành).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Ngôn hoài