Thôn vắng trời chiều lạnh
Đồng không tiếng gió bay
Khe sâu khó nhận tuyết
Núi lạnh chẳng trôi mây
Cò diệc bay không rõ
Bãi, doi nhìn khó hay
Đều mầu trắng lả tả
Cầu nội mấy cây mai

tửu tận tình do tại