Bồ Đạo Nguyên 蒲道源 (1260-1336) tự Đắc Chi 得之, hiệu Thuận Trai 順齋, là thi nhân, tản khúc gia đời Nguyên, người huyện Thanh Thần 青神, Mi Châu 眉州 (nay thuộc Tứ Xuyên), sau dời đến ở tại Nam Trịnh 南鄭, Hưng Nguyên 興元 (nay là khu Hán Đài 漢臺, thành phố Hán Trung 漢中). Lúc đầu ông làm Trưởng học chính quận, năm 1313 được cử Hàn lâm biên tu, năm 1320 chuyển Quốc tử giám bác sĩ. Thời gian sau cáo bệnh xin nghỉ, năm 70 tuổi được triệu làm Nho học đề cử ở Thiểm Tây, viện cớ tuổi già không nhận. Trước tác có Nhàn cư tùng cảo 閑居叢稿.