Đón người mới bên lề kèn trống nổi,
Tiễn trường đình thương quý kẻ đi xa.
Đường ngàn dặm giữ yên thành tục đẹp,
Một lời vàng khiến lạnh hoá dương hoà.
Triều có ý cho về quê Dương Chấn,
Giữ Khấu Tuân phụ lão khẩn thiết tha.
Như đấu lớn ấn vàng được bảo giá,
Nhắm hướng tây xe bụi sứ về nhà.

tửu tận tình do tại