Ngày thu dần dần hết,
Trong bụi hoa chớm vàng.
Cỏ cây chịu tàn úa,
Bỗng một đoá lẻ thơm.
Chất vàng sương lớp rửa,
Bào xanh gió dữ vờn.
Nếu ông Đào có rượu,
Bữa nào cũng trùng dương.

tửu tận tình do tại