Dưới hoa nâng bầu mời rượu,
Trong dâu chia lúa giục cày.
Rất muốn vui chơi ngày tạnh,
Mưa xuân ngăn hứng tình say.

tửu tận tình do tại