Lên thành cao hứng thơ chợt nổi,
Ngọn gió đông nhẹ thổi bụi lầu.
Câu thần trước mắt tìm đâu,
Ngày xuân oanh yến hót chào trong hoa.

tửu tận tình do tại