Cung Phạn Vương Ngô sơn xứ đẹp,
Gác lầu cao chót vót sườn non.
Không thấy chữ Tử Vân ngày trước,
Khói chiều mờ văng vẳng tiếng chuông.

tửu tận tình do tại