Hôm trước hà đình thuỷ tạ
Đêm nay thu phong nguyệt hạ
Kèm giọng khổ ngâm quen
Tiếng dế mèn
Xào xạc bạch du mưa tựa
Bên cạnh chim loan đứng múa
Trời hẳn cũng sầu a
Đạm tinh hà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.