Một tối sương rơi mái ngói
Rằng đấy tân hàn vừa tới
Trăng xế rọi hành lang
Dế kêu vang
Tiếng địch nơi đâu réo rắt
Thổi khiến hoa thu héo hắt
Nghe vẳng suốt ba canh
Mộng không thành


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.