Vi vút gió thu thổi rít
Ta nhớ mong người xa tít
Thu nhạn quá nam lâu
Tiếng kêu rầu
Thu hận với ai thấm thiết
Nhi nữ anh hùng không biệt
Nhụt chí luống bi ca
Nghĩ xót xa


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.