Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 08/07/2005 18:51 bởi Vanachi
Nhã Ngôn 万俟雅言 tự là Từ Ẩn, niên hiệu Sùng Ninh (1101-1106) được sung chức Đại thanh phủ chú soạn. Tác phẩm của ông có Đại thanh tập.