Xuân đến nam lâu tuyết rã
Hoa tín đăng kỳ nhắc nhở
Mưa nhỏ lạnh thêm dần
Tựa lan can
Đứng tựa lan can lâu nhỉ
Một ngó mấy trung yên thuỷ
Đâu có thấy kinh hoa
Khói mây nhoà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.