Dưới bậc hoa thu sương nhỏ
Lại tiếng huệ cô ngâm khổ
Trăng sáng rọi câu lan
Xiết nỗi hàn
Ai bảo thân như chiếc lá
Lại ngán gió thu tàn tạ
Trơ đối vẻ điêu tàn
Héo ruột gan


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.