Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạng An Thế (2 bài)
- Lưu Quá (2 bài)
- Khương Quỳ (26 bài)
- Tông Hiểu thiền sư (1 bài)
- Triệu Sư Tú (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/12/2008 06:55 bởi Vanachi
Trương Tư 張鎡 (1153-1221) vốn tự là Thì Khả 時可, sau vì mến mộ Quách Công Phủ 郭功甫 nên lấy tự khác là Công Phủ, hiệu Ước Trai 約齋. Tổ tiên vốn là người Thành Kỷ (nay là Thiên Thuỷ, Cam Túc) nhưng sống ở Lâm An (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Ông làm quan đến Tư gia thiếu khanh. Năm Long Hưng thứ 2 (1164) làm Đại Lý tư trực. Năm Thuần Hy làm Thông phán Vụ Châu. Năm Khánh Nguyên làm Tư Nông tự chủ bạ, Tư Nông tự thừa. Năm Khai Hy thứ 3 (1207) cùng mưu giết Hàn Trác Trụ 韓侂胄 và cũng muốn trừ Tể tướng Sử Di Viễn 史彌遠. Sự việc bị lộ, tháng 12 năm Gia Định thứ 4 bị bắt, mất vào năm sau.

Trương Tư xuất thân quý tộc, giỏi cả thi từ hoạ. Ông học thơ từ Lục Du 陸遊, có giao du với Vưu Mậu 尤袤, Dương Vạn Lý 楊萬里, Tân Khí Tật 辛棄疾, Khương Quỳ 姜夔. Tác phẩm nay còn Nam Hồ tập 南湖集 10 quyển, Sĩ học quy phạm 仕學規范 4 quyển, Ngọc Chiếu đường từ 玉照堂詞 1 quyển.