玉山祠

今沓橋門謁帝君,
也皆八九士夫身。
陽還塵裏文章客,
陰騭衝中科甲人。

 

Ngọc Sơn từ

Kim đạp kiều môn yết Đế Quân,
Dã giai bát cửu sĩ phu thân.
Dương hoàn trần lý văn chương khách,
Âm chất xung trung khoa giáp nhân.

 

Dịch nghĩa

Nay đứng cửa cầu, bái yết Văn Xương Đế Quân,
Cũng đều là sĩ phu tám, chín mươi tuổi.
Từ cõi trần trở về cát bụi làm khách văn chương,
Âm đức ngùn ngụt trong lòng người khoa giáp.


Nguyên chú: Đền ở ngoài thành, cách cửa đông một dặm, nằm trên núi xưa gọi là núi Tai Voi giữa hồ Hoàn Kiếm, thuộc huyện Thọ Xương. Vua Lê Thái Tổ đổi tên núi là Ngọc Tượng sơn (núi voi ngọc). Niên hiệu Minh Mệnh nhà Nguyễn, đền lập ra Đạo giáo để thờ Văn Xương Đế Quân, phía bên trái đền có một cây cầu dài vắt qua hồ, trước cầu có tấm biển đề “Ngọc Sơn từ” (Đền Ngọc Sơn). Căn cứ theo sách Thiên văn chí, trong 12 ngôi sao, thì sao Văn Xương ở phía trước sao Bắc Đẩu, chủ về văn chương, khoa giáp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]