Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thăng Long - Hà Nội sáng Hoàng Thành
Văn hiến ngàn năm rạng sử sanh
Ba sáu phố phường muôn chiến thắng
Cửa ô năm hướng vạn hùng anh
Hồ Gươm Lê Lợi hoàn thần kiếm
Gò Đống Tướng Sầm bại liệt danh
Thê Húc in hình bên Tháp bút
Ba Đình tiếng Bác vọng non xanh.


VT-19h40-T5-20.11.2008.