Đê phủ cỏ xuân xanh,
Khách cứ tự dạo quanh.
Mùi tân di thơm sẵn,
Sắc phù dung đầy cành.

tửu tận tình do tại