Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 10/10/2008 19:39 bởi hongha83
Lý Hàm Dụng 李咸用 không rõ năm sinh năm mất, ước sống vào cuối đời Đường Ý Tông, niên hiệu Hàm Thông, đỗ khoa Công nhưng không ra làm quan. Tác phẩm có Phi sa tập gồm 6 quyển, Văn hiến thông khảo truyền hậu thế.