Gió hiu hiu viễn du nổi hứng
Không thể chờ đến sáng nói lời
Gà không đợi sáng gáy rồi
Làm chinh nhân bước dưới trời sáng trăng

tửu tận tình do tại