Làng sen đến viếng bạn sen ta,
Một nén hương thanh một chén trà.
Việc thế bàn chi thêm tục luỵ,
Niềm vui nhàn ngợi bạch liên hoa.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)