Làng sen đến viếng bạn sen ta,
Một nén hương thanh một chén trà.
Việc thế bàn chi thêm tục luỵ,
Niềm vui nhàn ngợi bạch liên hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)