Ai rằng mọi chỗ tức tây trì,
Cao, thấp, sạch, nhơ sá ngại gì.
Nhà xí khi vào sao bịt mũi,
Vũng lầy quá bước, vén xiêm y.
Ốm đau lắm lại thương thân khổ,
Mưa nắng chiều than trái tiết thì.
Chớ nói lời suông sai thật hạnh,
Hồi tâm mau sớm niệm A-di.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)