20/07/2024 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Đô ngôn xứ xứ thị Tây Phương)
無題(都言處處是西方)

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 11:58

 

Nguyên tác

都言處處是西方,
平地高山總不妨。
入廁豈宜還塞鼻,
衝泥何事尚褰裳。
病來那得心無苦,
夢裏焉知身在床。
莫話空言違實行,
好憑落日望還鄉。

Phiên âm

Đô ngôn xứ xứ thị Tây Phương.
Bình địa cao sơn tổng bất phương.
Nhập xí khởi nghi hoàn tắc tị.
Xung nê hà sự thượng khiên thường.
Bệnh lai na đắc tâm vô khổ.
Mộng lí yên tri thân tại sàng.
Mạc thoại không ngôn vi thực hạnh.
Hảo bằng lạc nhật vọng hoàn hương.

Bản dịch của (Không rõ)

Ai rằng mọi chỗ tức tây trì,
Cao, thấp, sạch, nhơ sá ngại gì.
Nhà xí khi vào sao bịt mũi,
Vũng lầy quá bước, vén xiêm y.
Ốm đau lắm lại thương thân khổ,
Mưa nắng chiều than trái tiết thì.
Chớ nói lời suông sai thật hạnh,
Hồi tâm mau sớm niệm A-di.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (Đô ngôn xứ xứ thị Tây Phương)