Phật nắm bàn tay lại... Bỗng dưng
Kiếp người ba ngả tối như bưng
Đường Yêu, đường Sống, đường May Rủi
Xa mãi đường Tu chẳng chịu dừng.


(1-9-63)