Niệm Phật khác chi thuyền độ lớn,
Đưa người toàn chẳng lựa ngu hiền.
Bên này ví biết nhiều nguy hiểm,
Thì xuống thuyền sang cõi bảo liên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)