Niệm Phật khác chi thuyền độ lớn,
Đưa người toàn chẳng lựa ngu hiền.
Bên này ví biết nhiều nguy hiểm,
Thì xuống thuyền sang cõi bảo liên.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)