Hôm nay là ngày mấy
Quê người nhớ cố hương
Rượu hoàng hoa một chén
Tóc bạc mấy trùng dương
Chiều tối quạ tranh nghỉ
Lạnh trời nhạn kêu sương
Đất khách không say vậy
Làm gì hết thê lương

tửu tận tình do tại