Từ mầm nhỏ nở trong bụi rậm
Nay lú ra khỏi đám cỏ hao
Ai hay là giống mọc cao
Đợi xuyên mây mới thì thào là cao

tửu tận tình do tại