Hàm đại phu xưa nay danh giá
Cứng, kiên trinh hơn cả mọi cây
Tưởng nhàn đỉnh núi nào hay
Trời chiều cành vẫn xuyên mây vươn hoài

tửu tận tình do tại