Trên thân cây thông cao móc đọng
Khách qua đường cười váng chưa khô
Vườn nam đào lý tranh đua
Xuân qua lại vẫn cành trơ úa tàn

tửu tận tình do tại