33.67
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/11/2013 05:49 bởi Vanachi
Cảnh Vân thiền sư 景雲禪師 là một thi tăng đất Giang Nam, năm sinh và mất không rõ, sống khoảng năm Thiên Bảo (742-756) đời Đường. Ông chú tâm vào thư pháp, nhất là trường thảo thư. "Toàn Đường thi" còn chép 3 bài thơ của ông.