Ngồi nghe vi vút thông reo
Lại nhớ Trúc Lâm Yên Tử
Vua Trần hiện về từ quá khứ
Trong vầng mây trắng Lang Bi Ang...

Trúc Lâm Thiền tông kỳ diệu
Muôn nỗi niềm hội tụ tiếng thông reo.


Đà Lạt 2004

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011