Mẹ cho con cả cuộc đời
Tình thương thấm đượm trong lời mẹ ru
Mong con chóng lớn từng giờ
Dạy con từ thuở còn thơ, nên người
Dạy con học nói học cười
Dạy khi lên Bắc, lại hồi về Nam
Dạy con phận gái sang ngang
Lênh đênh sông nước tràng giang lở bồi...

Bây giờ xa cách trùng khơi
Liệu khi vụng dại biết rồi cậy ai.


Thu 1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]