Khó nghèo xé vạt vá vai,
Làm thuê nuôi mẹ không quản ai chê cười.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004