Viết lên thăm thẳm trời xanh
Nét vàng nhân nghĩa, nhân văn không mờ
Mỗi lần về lại Thủ đô
Nhìn vào sâu thẳm mặt hồ hiển linh.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011