Mẹ đi năm ấy buổi nghiêm đông
Để lại hai con một tấm lòng
Lạnh lẽo giữa ngày sương giá lạnh
Tro tàn bao thấy ánh than hồng!


Trên bến Sông Thương, nghiêm đông Kỷ Mùi 1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960