Anh ôi, em mất Mẹ rồi!
Một trời đông lạnh, mấy hồi thê lương!
Sương sa, giọt lệ canh trường,
Quê nhà tang Mẹ, tha hương tình chồng.


Thất Khê, đông 1918

Mẹ mất ngày 2 tháng 11 năm Mậu Ngọ (1918) tại Thất Khê (Lạng Sơn).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]